Gloedvol gaat ziekteverzuim succesvol te lijf

Wet Verbetering Poortwachter

Vanaf 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet is ontwikkeld om het langdurig ziekteverzuim te beperken en de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk te maken voor de terugkeer naar werk.

Van zowel de werkgever als ook van de werknemer wordt een inspanningsverplichting verwacht. Beide partijen gaan met elkaar in gesprek en kijken wat nodig is en wat mogelijk is om terugkeer stap voor stap te kunnen realiseren. Deze terugkeer wordt het eerste spoor of spoor 1 genoemd en gaat in principe in vanaf de allereerste ziekte dag.

Natuurlijk kan een werkgever niet bepalen hoe ernstig de ziekte, de beperking is. Om dit te kunnen bepalen wordt er een bedrijfsarts ingeschakeld. Deze arts bepaalt in welke mate de werknemer beperkingen heeft, wat wel kan en wat niet kan en ondersteunt de werkgever en de werknemer tijdens het 1ste spoor traject.

Het is van belang dat een zieke medewerker binnen 6 weken na de ziekmelding contact heeft met de bedrijfsarts. Naar aanleiding van dit contact stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op en stuurt deze naar de werkgever en de werknemer. In deze probleemanalyse staat de mate van arbeidsongeschiktheid vermeld.

Binnen 2 weken na het contact met de bedrijfsarts gaan de werkgever en de werknemer om de tafel om, met deze probleemanalyse als begin, een plan van aanpak te schrijven. In dit plan van aanpak staan alle afspraken en acties beschreven.

Minimaal 1 keer in de 6 weken is er contact met de bedrijfsarts, schrijft deze een aangepaste probleemanalyse of rapportage en maken werkgever en werknemer een aangepast plan van aanpak.

Is een werknemer 42 weken ziek, dan moet er een zogenaamde 42 weeksmelding gedaan worden bij het UWV. Ook bij het UWV wordt er nu een dossier aangemaakt. Mocht het 1e spoor niet lukken, wordt er in de 87ste week een WIA aanvraag gestuurd. Ook is het belangrijk dat het UWV vanaf nu op de hoogte is van de zieke medewerker, er kan namelijk altijd een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij het UWV, door zowel de werkgever als door de werknemer.

Met 1 jaar ziekteverzuim wordt er even een pas op de plaats gemaakt. Werkgever en werknemer kijken samen terug op het afgelopen jaar en leggen dit vast in een 1e jaarsevaluatie. Ook wordt er aan de bedrijfsarts gevraagd om een FML of een AML op te stellen en wordt er een afspraak gemaakt met een arbeidsdeskundige voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek komt de arbeidsdeskundige op het bedrijf, bekijkt de werkplek, heeft een gesprek met werkgever en werknemer, wil weten welke functies er allemaal zijn. De door de bedrijfsarts opgestelde FML of AML wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt om goed te kunnen bepalen wat de zieke werknemer niet kan maar vooral ook wat wel kan. Alles wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig rapport. Werkgever en werknemer krijgen in eerste instanties een conceptversie toegestuurd. Kunnen deze lezen en op- en aanmerkingen toevoegen. Daarna wordt het rapport definitief.

In het tweede ziekte jaar wordt ook een start gemaakt met het 2e spoor of spoor 2 traject. Tijdens dit traject wordt, samen met een externe begeleider, naar passend werk gezocht, buiten de eigen werkgever.

In week 87 ontvangt de werknemer een WIA aanvraag van het UWV. Samen met zijn werkgever wordt deze aanvraag gedaan en opgestuurd naar het UWV. De werknemer dient binnen 24 uur na aanvraag ook het medisch dossier door te sturen naar het UWV.

Zodra het hele dossier door het UWV is goedgekeurd, wordt werknemer uitgenodigd voor een WIA keuring. Er volgt dan een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV.

Zodra het UWV heeft bepaald welke uitkering de werknemer krijgt ontvangen werkgever en werknemer een brief met de beslissing van het UWV.

Gloedvol BV
Luchthavenweg 81, unit 247
5657 EA Eindhoven
M 06 2326 4887
T 040 782 0250
info@gloedvol.nl

Betrokken
Persoonlijk
Serieus
Meedenkend
Spin in 't web

Gloedvol zet ondernemingen in beweging